އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިކޮލޮޖިސްޓަކާއި އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ހަމަޖައްސަވާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިކޮލޮޖިސްޓުން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއިމެދު އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންނަމަ ފިތާލަށްވާ!

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުލް ޓައިމް ކްލައިންޓް ލިއޭޝަން މެނޭޖަރ، ކޭ، އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ނުވަތަ އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، ރާއްޖެގަޑިން ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އިން ހަވީރު 3 އަށް އެހީވެދޭނެއެވެ. ކޭ އަށް އީމެއްލް ކުރެއްވުން (info@resolve.my) ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރެއްވުން (60125089910+) އެދެމެވެ.

ބައްދަކުރައްވަން ބޭނުންވާ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް ނިންމުމަށް ކޭ އާއި މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެއެވެ. ނޫނީ ތިރީގައިވާ “ބޭނުންވާ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް ޚިޔާރު ކުރައްވާ” ޓެބުން ހޮވާވެސްލެވޭނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް ޚިޔާރު ކުރައްވާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިތުރު ތަޖުރިބާ ހުރި ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި ބައްދަވުމުގެ އަގު ތަފާތުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރިފްލެކްސް ޕްރޮގްރާމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޓަރިންގ ސިސްޓަމްގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ޖޫނިއަރ ސައިކޮލޮޖިސްޓުން ތަަމްރީންވެގެންދާކަމީ، އެބޭފުޅުންނަށްވެސް ގިނަ މައްސަލަތަކަކަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމެކެވެ.

Dr Daniel Seal: Clinical Psychologist in Kuala Lumpur

Dr Daniel Seal

Principal Clinical Psychologist

Dan has 21 years of experience working as a psychologist in London, Singapore & Malaysia. He has...

Dr. Siew Li - Clinical Psychologist - Share Resolve

Dr Ng Siew Li

Principal Clinical Psychologist

Siew Li is a Malaysian Clinical Psychologist who trained & worked in the USA. She returned to Ma...

Dr A Padmassini

Dr A Padmassini

Principal Clinical Psychologist

Padma is a Clinical Neuropsychologist and a Clinical Psychologist who trained & worked in Austra...

Dr. Duska Tadic - Clinical Psychologist

Dr Duska Tadic

Principal Clinical Psychologist

Duska is an Australian Clinical Psychologist who lived in Malaysia for two years before her husband'...

Athena Siew

Athena Siew

Senior Clinical Psychologist

Athena is a Malaysian Clinical Psychologist who is fluent in English, Mandarin & Cantonese. She ...

Dr Aisya Musa

Dr Aisya Musa

Senior Clinical Psychologist

Aisya completed her doctoral training at the University of East Anglia in the UK. She speaks English...

Dr Celeste Teo - Clinical Psychologist

Dr Celeste Teo

Senior Clinical Psychologist

Celeste is a Malaysian Clinical Psychologist who trained at University College London & currentl...

Marianne Ho, Clinical Psychologist

Marianne Ho

Clinical Psychologist

Marianne is a Malaysian Clinical Psychologist who is trained in CBT but is also a graduate of Share ...

Carmen Low

Carmen Low

Clinical Psychologist

Carmen worked as the school psychologist for the International School of Kuala Lumpur (ISKL) but als...

Leen Ahmed

Leen Ahmed

Trainee Clinical Psychologist

Leen is from the Maldives but she has lived in Kuala Lumpur for the past 4 years. She speaks both En...

Kristie Chok

Kristie Chok

Trainee Clinical Psychologist

Kristie completed her undergraduate psychology degree in the USA before working in marketing for sev...


އެޕޮއިންޓްމެންޓެއް ހަމަޖައްސާލެއްވުމަށް

އެޕޮއިންޓްމެންޓެއް ހަ މަޖެއްސެވުމަށް ކޭ އަށް އީމެއްލް ކުރެއްވުން (info@resolve.my) ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް ކުރެއްވުން (60125089910+) އެދެމެވެ.