ޝެއަރ ރިޒޯލްވް މޯލްޑިވްސް

ޝެއަރ ރިޒޯލްވް މޯލްޑިވްސްއަށް މަރްހަބާ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނީ މެލޭޝިޔާގައި އުޅޭ ޓީމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ރާއްޖޭގެ ގިނަބަޔަކާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދަމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް ކަމަށްވާ ލީން އަޙްމަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމާއި ގުޅުމުން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގެ މަގު ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށެވެ. ލީން ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުން މުހިއްމު ޞަފްޙާތައް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައެވެ.

ތަރުޖަމާކުރެވިފައިވާ ޕޭޖުތައް ދިވެހިބަހުންނާއި އިނގިރޭސިން ކިޔާލެވޭނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ މިވެބްސައިޓް ބަލާލާ ބައެއްގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ސައިކޮލޮޖިސްޓަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ލިބޭނެ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބާ?

އެންމެނަށްވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރަނީ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުން ދައްކާފައިވާ އެންމެ ރަނގަޅު އުކުޅުތަކެވެ. ހުޅަނގުގެ ސައިކޮލޮޖީގެ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތައް ނަގައި، އޭޝިއާ ބައްރުގެ މީހުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް އެއުކުޅުތައް ހުންނާނީ ބައްޓަންކުރެވިފައެވެ. މި މައުލޫމާތުތައް ޖަމާކުރެވިފައިވާނީ ރިފްލެކްސް މެތަޑް ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިލްމީ ލައިބްރަރީ އެއް ގައެވެ.

ޑރ. ޑޭނިއަލް ސީލް، ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ސައިކޮލޮޖިސްޓުންގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ރިފްލެކްސް މެތަޑް ވާނީ އެބޭފުޅުންގެ އަތްމަތީގައެވެ. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންޓަރިންގް ސިސްޓަމްގެ ދަށުން އެއް ސައިކޮލޮޖިސްޓްގެ ތަޖުރިބާކާރުގެ ބޭނުން އަނެއް ސައިކޮލޮޖިސްޓަށް ހިފުމީ ފަސޭހަކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތަކީ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އެހީކަން ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑައިރެކްޓަރ ޑރ. ޑޭން ސީލް އަކީ އިނގރިރޭސިވިލާތުގެ ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓެކެވެ. އަދި ލީން އަންނަނީ އެބޭފުޅާގެ ދަށުން ތަމްރީން ވަމުންނެވެ.

You can read more about the ReFlex Method on our website in English or Dhivehi.

ސައިކޮލޮޖިސްޓަށް ކިޔައިދިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް އެހެން މީހަކަށް އެނގިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ތިބާގެ ސިއްރު ހެފެހެއްޓުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދެމެވެ. ސައިކޮލޮޖިސްޓާއި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން އެހެން އެއްވެސް މީހަކާއި ދެކެވޭނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. މިއުސޫލާއި ހިލާފުވެގެންދާނެ ހަމައެކަނި ހާލަތަކީ ތިބާއަށް ނުވަތަ ތިބާއާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ނަމަވެސް މިދަނޑުވަޅުގައިވެސް، ތިންވަނަ ފަރާތާއި ވާހަކަދެކެވުމުގެ ކުރިން ތިބާއާއިއެކު ސައިކޮލޮޖިސްޓް މަޝްވަރާކޮށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

Read our page on confidentiality & ethics in English or Dhivehi.

ސައިކޮލޮޖިސްޓަކާއި ބައްދަލުވެ އެބައްދަލުވުމުން ފައިދާއެއް ލިބިގަތުމަށް ތިބާގެ ކިބައިގައި މައްސަލައެއް ހުރުމީ މަޖުބޫރު ކަމެއް ނޫނެވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިކޮލޮޖިސްޓުންގެ ފަރާތުން ކޮންމެމީހަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް އިތުރު ހިތްހަމަ ޖެހުން ގެނެސްދޭނެ އުކުޅުތަކެއް ދަސްވެގެންދާނެއެވެ.

ސައިކޮލޮޖިސްޓެއްގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބާ?

އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކޮށްދޭ އުކުޅުތަކަކީ ގިނަ މައްސަލަތަކަކަށް ހައްލު ގެނެސްދޭނެ އުކުޅުތަކެކެވެ. މީގެތެރޭގައި ހާސްކަން, މާބޮޑަށް ދެރަވުން, މާބޮޑަށް ބިރުގަތުން އަދި ރުޅިއައުން ފަދަ އިހްސާސްތަކާއި މެދު ކަންކުރާނެ ގޮތަތްތައް ހިމެނެއެވެ. މާގިނައިން ކެއުން ފަދަ މައްސަލަތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

For a longer list you can read more about the problems a psychologist can help with on our website in English or Dhivehi.

ސައިކޮލޮޖިސްޓަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓޭޝަން އެއް ހަމަޖައްސާނީ ކިހިނެއް?

You can WhatsApp message or email us in Dhivehi. You can also send us a message via Facebook Messenger on our Facebook page for the Maldives (ShareResolveMaldives). However, it may take us a little longer to respond as our administrator will need ask Leen to translate and respond to any enquiries. Leen is our only Dhivehi speaking psychologist.

އިނގިރޭސިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމީ ތިބާއަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ސައިކޮލޮޖިސްޓް އަކާއިވެސް ބައްދަލުކޮށްލެވޭނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އެބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުވުމަށް ކޮންސަލަޓޭޝަން އެއް ހަމަޖައްސަވަން ދުރުވަންޖެހޭ ޕޭޖުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

Any questions or comments? Please write them here ...